Archive | SANAT TERİMLERİ-KAVRAMLAR

Resimde anlatım yöntemleri

Resimde anlatım yöntemleri nedir nasıl uygulanır ?

Resimde anlatım yöntemleri Bir sanat eserini nasıl gördüğümüzü anlamak için, sanatçının bize bir fikri görsel biçimler halinde anlatmak üzere kullandığı birçok görsel elemanı teker teker incelemiştik. Ötekilerden ayırmak suretiyle bu elemanları başlıbaşına ele almak, gerçi onlardaki tabii yapı özelliklerini ve ifade imkânını kuvvetle belirlemeğe yarar ama, şunu da unutmamalı: bu tahlil metodu, kısmen de olsa […]

Miken Resmi

Miken Resmi Nedir Özellikleri Nelerdir ?

Miken Resmi Girit Uygarlığının kendisini büyük kara topraklarından uzak tutabilmesi uzun sürmemiştir. Kuzeyden göçle gelen ve Peloponez yarımadasına kadar sızıp orada yerleşen kabileler kısa zamanda Girit’le ticari ve kültürel alışverişe de başlamışlardır. Peloponez yöresinde kurulan ve Miken uygarlığı adını alan kültür çevresinin, önceleri Girit uygarlığının yalın bir taklidi olduğuna inanılmış, ama bu çeşit kanılar bu uygarlığın orijinal özellikleri fark […]

Girit Resmi

Girit Resmi Nedir Özellikleri Nelerdir ?

Girit Resmi Girit adası çevresinde M.Ö. 3000 sonlarından M.Ö. 2000 yılı sonlarına kadar süren ve genellikle Ege ya da Pre-Helenik (Yunan öncesi) adı verilen büyük ve parlak bir uygarlık gelişmiştir. Girit, savaşların ve istilaların hüküm sürdüğü büyük kara uygarlıklarından uzakta kaldığı için sakin bir barış uygarlığı olarak tanınmıştır. Bu uygarlık, ihtiyacı olan dış etkileri, deniz taşıtlarıyla gerçekleşebilen ilişkilerden […]

Mısır Resminde Renk

Mısır Resminde Renk

Mısır Resminde Renk Doğal nesnelerden elde edilen renkler; sözgelişi kök boyaları, Mısır resim sanatçılarının belli başlı malzemeleri arasındadır. Okr (aşı boyası), mavi ve yeşil renkler elde etmek için dövülmüş emaye, is birikintileri, yarım kalmış resimlerin yakınındaki kaplarda bulunmuştur. Boya malzemesi suyla karıştırılarak inceltilmiş ve çam sakızı eriyiği ile de yapışkanlığı sağlanmıştır. Okr renklerinin insan ve […]

Mısır Resminde Teknik ve Üsluplar

Mısır Resminde Teknik ve Üsluplar

Mısır Resminde Teknik ve Üsluplar Mısır duvar resimleri kayaların yüzeyleri üzerine yapılıyordu. Başlangıçta ressamlar kaya üzerinde oyuk bir yüzey meydana getirmenin güçlüğünü çekmişlerdir. Boyanın duvara yedirilmesi için oyuk yüzeylerin içinin kalın bir boya tabakasıyla doldurulması gerekiyordu. Ama sonraları kaya yüzeyi üzerinde böyle bir işlemi gerektirmeyecek bir yöntem bulundu. Bu yöntemde ressamlar girintili çıkıntılı olan yüzeyi […]

Mısır Resminde Konular

Mısır Resminde Konular Mısır resim sanatındaki konular tanrılara, dinsel törenlere ve gündelik hayat sahnelerine yönelmiştir. Ancak Mısır’da dinsel kavrayış, her bölgede ve her çağda aynı kalmıştır. Fetiş inanışları ve bölgesel inanışlar daha az ilkel olan bir din anlayışına doğru gelişmiştir. Yeni krallık döneminde Güneş inanışı Tanrı Ra’nın adına ve görünüşlerine bağlıdır. Osiris’de bütün Mısır’da bereket […]

Mısır Resim Sanatı

Mısır Resim Sanatı

Mısır Resim Sanatı Eski Mısır’da Resim Sanatı Eski Mısır dünyasında resim sanatı ebedi, sürekli ve kutsal olanı ifade etmek için kullanılmıştır. Mısır resim sanatı örneklerinin, büyük tapınaklar ve mezar anıtları içinde yer almasının nedeni de budur. Bu çevrede en önemli uğraşlardan birini tanrıların ve öte dünya sorunlarının oluşturması, ressamların gerçekçi üslup eğilimlerinde bile bu kavramlarla […]

Tarih Öncesi Resim Sanatı

Tarih Öncesi Resim Sanatı

Tarih Öncesi Resim Sanatı Kaya resimlerinin bulunması insanın yalnız kendisiyle ilgili bilgilerini arttırmasına yaramakla kalmadı, insanın gelişmesi hakkındaki önemli bir yanlışa ve önyargıya da son verdi. Bu keşiflerden önce birçok bilgin, insanoğlunun tarihsel gelişimiyle, bireyin çocukluktan başlayarak büyüyüp gelişmesi arasında bir benzerlik olduğuna inanıyordu. Bu fikri benimseyen resim tarihçileri de, insanoğlunun tarihöncesi’nde tıpkı çocuklar gibi, […]

ilkel resim nedir ?

ilkel resim nedir ? İnsanoğlu yazmadan önce çizmeye ve boyamaya başlamıştır. Mağaralarda ve dıştaki kaya yüzeyleri üzerinde bulunan boyalı resimler ve çizgiler, insanın binlerce yıl önce fikirlerini nasıl ifade ettiğini bize oldukça iyi gösteriyor, ama nasıl konuştuğu hakkında bilgi vermiyor. Tarih öncesi insanının çizgiyle anlattığı düşünceleri çağdaş düşünceyle yorumlamak pek de kolay bir iş değil. […]

Resimde Sanatçı Kişiliği

Resimde Sanatçı Kişiliği Resimde sanatçı kişiliği konusu, çocuklardan büyük resim ustalarına kadar uzanan pek çok kişiyi kapsamına alır. Kültür çevrelerinin hemen hiç birinde, resim programlarını uygulayan sanatçılar başıboş bırakılmamışlar, toplumsal örgütlenmenin bir parçası haline gelmişlerdir. İlkel sanat dünyalarında bile resim sanatçılarının belli bir toplumsal örgütlenme çerçevesi içinde görevlendirilmiş oldukları bilinir. Resim sanatçılarının yetiştirilmesi ya usta-çırak […]

Resim ile yazının ilişkisi

Resim ile yazının ilişkisi Resim ile yazının ilişkisi, resmin bir anlatım aracı olarak anlaşılmasını mümkün kılar. Resim, yazının bulunmasından önce doğacı bir anlatıma sıkı sıkıya bağlı idi. Yazının bulunuşu, onu bu özelliğinden sıyırıp şematizme götürmüştür. Yazının keşfi, insandaki soyutlama yeteneğinin gelişmesine bağlı bir olgudur. Soyutlayıcı yetenek yazıda bir işaretler dilinin kurulmasını mümkün kılar ve bu […]

Resimde üslup nedir ?

Resimde üslup nedir ? Resimde stilizasyon ile matematik kavrayış arasında sıkı bağlar vardır. Geometrik bir düzen meydana getirme kaygısı, doğadan bir uzaklaşmadır. Ama geometrik hareket ve ritim, sanatçının istediği etkiyi yaratabilir. Doğacı sanat üsluplarında bile daima gizlenmiş bir geometrik düzen örgüsü sezilir. Bu mimari kuruluştan kazanılmış bir yetenek gibidir. Resim düzenlerinde genellikle yatık ve dik […]

Resimde biçim nedir ?

Resimde biçim nedir ? Resimde biçim sorunu, taşıdığı özden, içerikten sıyrılarak ele alınamaz. Genellikle resim biçimleri ya organiktir, yani doğadaki oluşu sıkı sıkıya izler, ya da semboliktir. Sembolik biçim bir bakıma mutlak, geometrikleşmiş, değişmez kılınmış biçimdir. Aslında, resim yüzeyine aktarılmış her biçim ister organik, ister geometrik olsun, soyutlanmış bir biçimdir. Stilizasyon Organik ve geometrik sanatın […]

Resimde Renkler

Resimde Renkler Resimde renk kullanımı belli bir sınıflandırmaya göre tanımlanmıştır. Rengin doğal kullanımı doğadaki nesnelerin kendi doğal renklerine uyularak, onları gözleyerek yapılan bir iştir. Ancak, göz, renk yönünden de aldanan bir organdır. Üstelik doğadaki renkler ışık değişiklerine bağlı olarak, sürekli değişimler ortaya koyarlar. Bu sorun ı 9. yüzyılda empresyonist (izlenimci) ressamların bu değişmeyi sıkıca gözlemleyen […]

Resimde ışık ve ton nedir?

Resimde ışık ve ton Resimde Işık Eğer resim kendi içinde nesnelerin ışıklandırılmış gölgelerini kapsamıyorsa bu resmin ışıkla bağıntısı doğal, dış ışık kaynaklarına dönük bir bağıntıdır. Bu daha çok Doğu ve İslam resmi için geçerlidir. Buna karşılık Batı resminde, özellikle Rönesans’tan sonra, resim kendi ışığını araştırmaya koyulmuş ve bu araştırma, Caravaggio, Rembrandt gibi ustalarda ışık-gölge açısından […]

Resimde çizgi çalışması nedir ?

Resimde çizgi çalışması nedir ? Resmin her çağda ve her bölgede ortak olan öğeleri, daha önce de belirttiğimiz gibi çizgi ve renktir. Çizgi, yüzey üzerinde nesnenin ilk dış sınırlandırma eylemi olduğu için renkten de önce gelir. Resmin salt çizgilendirme isteğinden doğduğu bile ifade edilmiştir. Nitekim Tarih öncesi insanının resim dünyasında da, ilkel insanda da, çocukta […]

Sanatın Öyküsü Üzerine

Sanatın Öyküsü Üzerine bay gombrich söze şöyle başladı: sanat yoktur, sanatçılar vardır. bilimsel bir tanıma sahip olamayacak bir olgu olan sanat ve her biri kendi özgün bakış açılarına sahip insanlardan oluşan sanatçılar. bunu şöyle de diyebiliriz, sanat su gibi birşey değildir. ne ve nasıl olduğu kesin bir çerçeve ile belirtilmesi mümkün olmayan birşeydir. nedir peki […]

ünlü ressamların isimleri alfabetik sıra

ünlü ressamların isimleri Sanat Tarihi boyunca birçok sanatçı değişik dönemlerde verdikleri eserlerle hatırı sayılır izler bırakmışlardır. Binleri bulan değerli ressamların önemli bir bölümünü sizler için seçerek listeledik. Soyadı esasına göre düzenlediğimiz kategorilerimizde bu ünlü ressamların isimlerine ve eser örneklerine ulaşabileceksiniz. İster ana menüden SANAT ANSİKLOPEDİSİ bölümüne isterseniz ÜRÜNLERİMİZ bölümüne tıklayın, sayfa açıldığında sağ taraftaki menüde […]

Mısır ve Yunan Sanatında Perspektif

Mısır ve Yunan Sanatında Perspektif

Mısır ve Yunan Sanatında Perspektif Perspektif bir açıdan bakıldığı zaman geriye doğru nesnelerin ve objelerin küçülmesi, silikleşmesi, öne doğru geldikçe koyulaşması durumudur. Bu aslında doğa kanunlarına göre, baktığımızda gördüğümüz şeydir. Fakat bu süreci yeni keşfetmiş insanlar için bunu kağıda dökmek ve taklit etmek başlı başına bir buluş, çetrefilli dönemleri ardında bırakmak ve devrim meydana getirmek […]

Resimde Perspektif ve Modle

Resimde Perspektif ve Modle

Resimde Perspektif ve Modle Resim iki boyutlu bir yüzey, yani bazen bir kağıt, bir duvar yüzeyi ya da bir tuval üzerinde oluşur. Resimde renk ve çizgi kendi başlarına ya da birlikte kullanılarak temel ifade unsurlarını meydana getirirler. Hangi çağa, hangi üsluba ait olursa olsun, resimde temel unsurlar daima çizgi ve renge dayanır. Bazı resim üsluplarında […]

Resimde Görsel Düzen Nedir

Resimde Görsel Düzen Nedir ?

Resimde Görsel Düzen Nedir ? Bundan önceki bölümlerde dikkatimiz en önce, bir sanat eserinin renk ya da çizgi gibi elemanlarının ifadedeki rolü üzerinde yoğunlaşmıştı. Bununla beraber sanatçı, eserini, yalnız bu elemanlar açısından değil, bunların, eserdeki bütünlüğü sağlayan düzenlenişi bakımından da inceler. Nitekim bir eserde tek bir elemandan bile aldığımız izlenimler, sanatçının bu izlenimlere yüklediği öz’ün […]

Tuval veya Kanvas Nedir ?

Tuval veya Kanvas Nedir ? Tuval Fransızca desenli kumaş anlamına gelen ‘toile’ kelimesinden gelmektedir. Canvas’ın kelime kökü de Yunanca kenevir anlamına gelen ‘cannabis’ kelimesinden türemiştir. Ancak ‘cannabis’ kelimesi de Pers ve Trakya kültüründen Yunanca’ya geçmiştir. Tuval antik çağlardan beri kumaş olarak kullanılıyordu ancak resim için tuval kullanımı Rönesans’a kadar yaygın değildi. Resimde tuval kullanımı 16. […]

Resimde Nesne Nedir Mekanda Nasıl Kullanılır ?

Resimde Nesne Nedir Mekanda Nasıl Kullanılır ?

Resimde Nesne Nedir Mekanda Nasıl Kullanılır ? İnsanın resimden aldığı mekan hissi Toulouse-Lautrec, Antonello da Messina, Pisanello gibi sanatçıların eserlerinde kendini gösteren büyük bir gelişme kaydetmiştir. İfade etmek istedikleri duygu ve düşünceleri görsel imgelere çevirirken bizde, resimdeki mekana karşı uyarı sağlayan ayrı yollar kullanmışlardır: Antonello bizi, iyi belirlenmiş küçük mekan parçalarını keşfe çıkarmış, Pisanello ise […]

Resimde Mekan Nedir

Resimde Mekan Nedir Nasıl Kullanılır ?

Resimde Mekan Nedir ? Renk konusunu incelerken belli renklerle belli mesafelerin ilgili olduğunu kaydetmiştik. Mesela kırmızıyla öteki sıcak renklerin mavi ve soğuk renklere göre yakınlık tesiri yaptığını biliyoruz. Daha önceden de, bir sanatçının açık-koyu kontrastıyla bizde derinlik hissi uyandırdığını görmüştük. Rembrandt’ın karakalem “Kış Manzarası”nda ise çizginin de derinlik tesiri yapacak kadar güçlü olabildiğini görmekteyiz (resim […]

Özgün Baskı Nedir

Özgün Baskı Nedir ?

Reprodüksiyon baskı işi ile uğraşıyor olunca akıllarda bazı karışıklıkların meydana geldiğini fark ettik. Özgün baskı ve reprodüksiyon baskı arasındaki karışıklık gibi… Peki özgün baskı nedir? Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki özgün baskı ve reprodüksiyon baskı aynı şey değildir. Özgün baskıda, sanatçı baskı için gerekli olan malzemeleri kendi hazırlar, kendi basar veya baskı aşaması bizzat gözetiminde gerçekleşir. […]

Hat Sanatı Tarihi

Hat Sanatı Tarihi

Hat Sanatı Tarihi Yazı, insanlar arasında ses unsuru olmaksızın iletişimi sağlayan işaretlerin tamamı olarak tanımlanabilir.Tarihe baktığımızda insanların yaşamları boyunca böyle bir iletişim için çeşitlli yazı türleri kullandıklarını görmekteyiz. Toplumların kültür mirasının geçmişten nesillere aktarılması, bilinmesi, tanınması ve değerlendirilmesi de yazı vasıtasıyla olmaktadır. İnsanlığın tarihi kadar eski olan yazı, yüzyıllarca çok yavaş bir şekilde gelişmiştir. Yazı […]

Resimde Renk Nedir ?

Resimde Renk Nedir ? Sadece koyu ve açık kontrastı kullanarak bir sanatçının bizde özel tepki uyandıran görsel biçimler yaratabileceğini görmüştük. Manet, Klee ve Tiziano’ nun yağlıboya resimlerinden aldığımız izlenimler, bu sanatçıların öncelikle bilgi ve hüner kullanarak bizde koyu-açık arasındaki farkı ayırdetmeğe yarayacak bir duyarlık yaratmaları olmuştu. “Japon Elmaları” adlı tablonun ifadeli konusu, siyah, beyaz ve […]

Kanvas Baskı Nedir?

Kanvas Baskı Nedir?

Kanvas Baskı Nedir ? Öncelikle kanvas baskı ile kanvas tablo terimlerini birbirinden ayırmak gerekir. Kanvas, İngilizce tuval anlamına gelen canvas kelimesinin türkçe okunuş karşılığıdır. Sanat literatüründe ve baskı ürünler piyasasında kanvas, canvas, tuval kelimeleri yanyana ve sıkça kullanılmakta ve kavram karışıklığına neden olmaktadır. Sanat literatürümüzde canvas/kanvas kelimesinden ziyade fransızca kökenli (toile) tuval kelimesi daha hakim ve […]

Resimde Açık Koyu Nedir?

Resimde Açık Koyu Nedir? Mısır vazosundaki süslemelerde bulunan çizgileri gözün nasıl takibettiğini incelerken başlıca gözlemimiz, bu çizgilerin renklerdeki koyuluk ve açıklıktan dolayı meydana çıktığı olmuştu. Böyle bir kontrast mevcut olmasa, hiçbir şey göremezdik. Ancak açık renk kağıda basıldığı takdirde meydana gelen kontrast yüzünden mürekkebin koyuluğu belli olur. Yoksa, mürekkep, koyu olduğundan dolayı görülüyor değildir, meğer ki kağıt açık […]

Resimde Çizgi Nedir Nasıl kullanılır?

Resimde Çizgi Nedir Nasıl kullanılır? Çizginin, göz nesneyi incelerken yaptığı hareketlerin kağıt üzerinde basit bir tesbiti demek olduğunu gördük. Yine gördük ki sanatçı, çizgiye hükmederek bizde değişik duyumlar uyandırabilir. Bu duyumlar, Mısır vazosuna bakarken gözün hareketiyle doğrudan doğruya hasıl olan zevkten başlıyor, manzara resminden, Picasso’nun karakalem deseninden aldığımız daha ince, daha karmaşık hazlarıma çeşidine doğru gelişiyor. […]

btt