Archive | SANAT TARİHİ

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi ile ilgili bu kategorimizde sanat terimleri ve dünya sanatı ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, uzman görüşlerinin paylaşıldığı ve dökümanların tasnif edildiği görsel malzemelere ulaşabilirsiniz
Cilt Sanatı

Cilt Sanatı (Ciltçilik) Nedir ? – Tarihsel Gelişimi

Cilt Sanatı Cilt Sanatı, elyazması ya da baskı ürünü bir yapıtın sayfalarını, hem kullanımını kolaylaştırmak, hem dış etkilerden korumak, hem de süslemek amacıyla bir araya toplayıp kapak geçirmek için yapılan işlemlerin tümünü kapsayan sanat dalıdır. Ciltçilik alannıda başlıca iki yöntem vardır: Elle yapılan ciltçilik; makineyle yapılan sanayi ciltçiliği. Birinci yöntem ilk zamanlar kitap yapraklarının çirişle […]

Asur Sanatı Tarihsel Kökeni ve Örnekler

Asur Sanatı Tarihsel Kökeni ve Örnekler

Asur Sanatı Asur sanatı denince, genellikle Asur imparatorluğunun en parlak dönemi olan M.Ö. IX, VIII, VII. yy.’daki sanat anlaşılmaktadır. Bu dönemde Ninova, Nemrud ve Khorsabad’da saraylar yaptırmışlardır. III. bin yılında Asur sanatı, Sümer ve Akad sanatının etkisi altında kalmış bir taşra sanatı görünüşündedir. Asur ve Ninova topraklarının derinlerinde bulunan kalıntılar da bunu doğrular. II. binyıl […]

Akad Sanatı Tarihsel Kökeni ve Bilgiler

Akad Sanatı Tarihsel Kökeni ve Bilgiler

Akad Sanatı Akad Sanatı ya da Agade, hem Babil ülkesinin kuzeyini, hem de İ.Ö. III. binyıldaki bir krallık kentinin tarihi ile ilgilidir. Bu kentin kalıntıları henüz bulunmadığı gibi, yeri de tam olarak bilinmez (Bağdat’ın güneyinde olduğu sanılmaktadır). Pers dönemine kadar Akad, aralarında belli bir birlik olmasına karşın Sümer ülkesinden ayrı kaldı: Her iki ülkeyi yöneten […]

Afrika Sanatı Tarihsel Kökeni ve Üsluplar

Afrika Sanatı Tarihsel Kökeni ve Üsluplar

Afrika Sanatı Nedir? Geleneksel Afrika Sanatı, estetik bir bütünlük içinde büyük bir üslup çeşitliliği göstermesiyle tanınır. Kongo’daki makonde heykelciklerinde görülen korku verici gerçekçilik, bambara, dagon, dan maskelerindeki aşırı yalınlaştırma, fang ve baule maskelerindeki üsluplaştırılmış duru güzellik, bakota heykelciklerinde ve Aşantilerin “bereket bebekleri”nde görülen soyutlama, Afrika sanatının değişik üsluptaki yapıtlarına örnek gösterilebilir. Uzmanlar, XIII. yy’dan bu […]

Ebru Sanatı

Ebru Sanatı | Yapılış, Türler ve Tarihçe

Ebru Sanatı Nedir ? Ebru Sanatı, yoğunlaşmış sıvı bir zemin üzerinde hazırlanan ve öncelikle kâğıt üstüne uygulanan renkli kompozisyonlara verilen genel addır. Ebru kelimesinin etimolojik kökeninin farsçada “bulut” anlamına gelen ebr sözcüğünden türediği düşünülmektedir. Ebru Sanatı Tarihçesi Kâğıt bezeme sanatlarının en önemlisi olan ebruculuğun ne zaman başladığına ilişkin kesin bir belge yoktur. Çok eski kitap ciltlerinde, […]

etrüsk sanatı

Etrüsk Sanatı ve Etrüsk Resmi üzerine

Etrüsk Sanatı ve Etrüsk Resmi üzerine Etrüsk sanatı hakkında çok yeterli veri bulunmamakla birlikte, etnik kaynakları kesinlikle bilinmeyen Etrüskler, İtalya’nın Toscana bölgesinde M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren önemli bir uygarlık kurdular ve M.Ö. 6. yüzyılda doruğuna erişen bu uygarlık Roma egemenliğine kadar sürdü. Buna rağmen Etrüsk sanat mirasının, Roma çağında mimarlık alanında, portre realizmi ve bazı […]

Antik Yunan Sanatı ve Resmin Gelişimi

Antik Yunan Sanatı ve Resmin Gelişimi Eski Yunan Resmi Girit ve Miken uygarlıklarında başlangıçlarını gördüğümüz Antik Yunan uygarlığının M.Ö. 12.-9. yüzyıllar arasındaki dönemi karanlık çağ olarak adlandırılmakta, asıl Yunan kültür çağları M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren başlamaktadır. Geometrik üslup çağı M.Ö. 9. yüzyıl boyunca soyut geometrik motifler, zikzaklar, svastikalarla (gamalı haçlarla) süslenmiş Yunan vazolarına M.Ö. 8. […]

Meksika Resmi

Meksika Resmi ve tarihsel kökeni

Meksika Resmi MAYA UYGARLIĞI Bugünkü Meksika’nın belli kesimlerini, Guatemala’yı, EI Salvador’u ve Honduras’ı kaplayan eski Maya uygarlığı, M.Ö. 1500 yıllarından bu yana toplumsal, ekonomik, dinsel alanlarda gelişerek M.Ö. 3. yüzyılda klasik kültür çağına erişmişti. Maya tapınaklarının da zaman zaman resimlenmiş oldukları anlaşılıyor. Eski Meksika’nın ancak son çağda aydınlanmaya başlayan tarihsel değerleri yönünden büyük önem taşıyan […]

Eski Anadolu Uygarlıklarında Resim Sanatı

Eski Anadolu Uygarlıklarında Resim Sanatı

Eski Anadolu Uygarlıklarında Resim Sanatı En son araştırmalar Anadolu bölgesinin, Yakın Doğu’daki Neolitik kültürler arasında en eski ve en gelişmiş merkezlere sahip bulunduğunu ortaya koydu (M.Ö. 10000 – 5000 tarihleri arasında Anadolu kültürlerinin Hacılar, Çatalhöyük, Can Hasan gibi merkezlerinde ilginç resim örnekleri de bulunuyordu. Neolitik öncesine ya da Üst Neolitik dönemlere ait ilkel kaya resimlerinden tarih […]

Mezopotamya ve Eski Iran Resim Sanatı

Mezopotamya ve Eski Iran Resim Sanatı

Mezopotamya ve Eski Iran Resim Sanatı Mezopotamya kültür çevreleri Mısır’da olduğu gibi geniş çapta bir resim faaliyetine sahne olmuş gibi görünmüyorlar. M.Ö. 2700 yılında Ur şehrinde yapılmış olan bazı resim örnekleri savaş sahnelerinin yanı sıra gündelik hayattan bazı sahneleri de kapsıyorlar. Bunlara örnek olarak bir küçük sandık üzerine uygulanmış olan ve krallığın savaş ve barış […]

Miken Resmi

Miken Resmi Nedir Özellikleri Nelerdir ?

Miken Resmi Girit Uygarlığının kendisini büyük kara topraklarından uzak tutabilmesi uzun sürmemiştir. Kuzeyden göçle gelen ve Peloponez yarımadasına kadar sızıp orada yerleşen kabileler kısa zamanda Girit’le ticari ve kültürel alışverişe de başlamışlardır. Peloponez yöresinde kurulan ve Miken uygarlığı adını alan kültür çevresinin, önceleri Girit uygarlığının yalın bir taklidi olduğuna inanılmış, ama bu çeşit kanılar bu uygarlığın orijinal özellikleri fark […]

Girit Resmi

Girit Resmi Nedir Özellikleri Nelerdir ?

Girit Resmi Girit adası çevresinde M.Ö. 3000 sonlarından M.Ö. 2000 yılı sonlarına kadar süren ve genellikle Ege ya da Pre-Helenik (Yunan öncesi) adı verilen büyük ve parlak bir uygarlık gelişmiştir. Girit, savaşların ve istilaların hüküm sürdüğü büyük kara uygarlıklarından uzakta kaldığı için sakin bir barış uygarlığı olarak tanınmıştır. Bu uygarlık, ihtiyacı olan dış etkileri, deniz taşıtlarıyla gerçekleşebilen ilişkilerden […]

Mısır Resminde Renk

Mısır Resminde Renk

Mısır Resminde Renk Doğal nesnelerden elde edilen renkler; sözgelişi kök boyaları, Mısır resim sanatçılarının belli başlı malzemeleri arasındadır. Okr (aşı boyası), mavi ve yeşil renkler elde etmek için dövülmüş emaye, is birikintileri, yarım kalmış resimlerin yakınındaki kaplarda bulunmuştur. Boya malzemesi suyla karıştırılarak inceltilmiş ve çam sakızı eriyiği ile de yapışkanlığı sağlanmıştır. Okr renklerinin insan ve […]

Mısır Resminde Teknik ve Üsluplar

Mısır Resminde Teknik ve Üsluplar

Mısır Resminde Teknik ve Üsluplar Mısır duvar resimleri kayaların yüzeyleri üzerine yapılıyordu. Başlangıçta ressamlar kaya üzerinde oyuk bir yüzey meydana getirmenin güçlüğünü çekmişlerdir. Boyanın duvara yedirilmesi için oyuk yüzeylerin içinin kalın bir boya tabakasıyla doldurulması gerekiyordu. Ama sonraları kaya yüzeyi üzerinde böyle bir işlemi gerektirmeyecek bir yöntem bulundu. Bu yöntemde ressamlar girintili çıkıntılı olan yüzeyi […]

Mısır Resminde Konular

Mısır Resminde Konular Mısır resim sanatındaki konular tanrılara, dinsel törenlere ve gündelik hayat sahnelerine yönelmiştir. Ancak Mısır’da dinsel kavrayış, her bölgede ve her çağda aynı kalmıştır. Fetiş inanışları ve bölgesel inanışlar daha az ilkel olan bir din anlayışına doğru gelişmiştir. Yeni krallık döneminde Güneş inanışı Tanrı Ra’nın adına ve görünüşlerine bağlıdır. Osiris’de bütün Mısır’da bereket […]

Mısır Resim Sanatı

Mısır Resim Sanatı

Mısır Resim Sanatı Eski Mısır’da Resim Sanatı Eski Mısır dünyasında resim sanatı ebedi, sürekli ve kutsal olanı ifade etmek için kullanılmıştır. Mısır resim sanatı örneklerinin, büyük tapınaklar ve mezar anıtları içinde yer almasının nedeni de budur. Bu çevrede en önemli uğraşlardan birini tanrıların ve öte dünya sorunlarının oluşturması, ressamların gerçekçi üslup eğilimlerinde bile bu kavramlarla […]

Tarih Öncesi Resim Sanatı

Tarih Öncesi Resim Sanatı

Tarih Öncesi Resim Sanatı Kaya resimlerinin bulunması insanın yalnız kendisiyle ilgili bilgilerini arttırmasına yaramakla kalmadı, insanın gelişmesi hakkındaki önemli bir yanlışa ve önyargıya da son verdi. Bu keşiflerden önce birçok bilgin, insanoğlunun tarihsel gelişimiyle, bireyin çocukluktan başlayarak büyüyüp gelişmesi arasında bir benzerlik olduğuna inanıyordu. Bu fikri benimseyen resim tarihçileri de, insanoğlunun tarihöncesi’nde tıpkı çocuklar gibi, […]

ilkel resim nedir ?

ilkel resim nedir ? İnsanoğlu yazmadan önce çizmeye ve boyamaya başlamıştır. Mağaralarda ve dıştaki kaya yüzeyleri üzerinde bulunan boyalı resimler ve çizgiler, insanın binlerce yıl önce fikirlerini nasıl ifade ettiğini bize oldukça iyi gösteriyor, ama nasıl konuştuğu hakkında bilgi vermiyor. Tarih öncesi insanının çizgiyle anlattığı düşünceleri çağdaş düşünceyle yorumlamak pek de kolay bir iş değil. […]

Sanatın Öyküsü Üzerine

Sanatın Öyküsü Üzerine bay gombrich söze şöyle başladı: sanat yoktur, sanatçılar vardır. bilimsel bir tanıma sahip olamayacak bir olgu olan sanat ve her biri kendi özgün bakış açılarına sahip insanlardan oluşan sanatçılar. bunu şöyle de diyebiliriz, sanat su gibi birşey değildir. ne ve nasıl olduğu kesin bir çerçeve ile belirtilmesi mümkün olmayan birşeydir. nedir peki […]

Mısır ve Yunan Sanatında Perspektif

Mısır ve Yunan Sanatında Perspektif

Mısır ve Yunan Sanatında Perspektif Perspektif bir açıdan bakıldığı zaman geriye doğru nesnelerin ve objelerin küçülmesi, silikleşmesi, öne doğru geldikçe koyulaşması durumudur. Bu aslında doğa kanunlarına göre, baktığımızda gördüğümüz şeydir. Fakat bu süreci yeni keşfetmiş insanlar için bunu kağıda dökmek ve taklit etmek başlı başına bir buluş, çetrefilli dönemleri ardında bırakmak ve devrim meydana getirmek […]

Hat Sanatı Tarihi

Hat Sanatı Tarihi

Hat Sanatı Tarihi Yazı, insanlar arasında ses unsuru olmaksızın iletişimi sağlayan işaretlerin tamamı olarak tanımlanabilir.Tarihe baktığımızda insanların yaşamları boyunca böyle bir iletişim için çeşitlli yazı türleri kullandıklarını görmekteyiz. Toplumların kültür mirasının geçmişten nesillere aktarılması, bilinmesi, tanınması ve değerlendirilmesi de yazı vasıtasıyla olmaktadır. İnsanlığın tarihi kadar eski olan yazı, yüzyıllarca çok yavaş bir şekilde gelişmiştir. Yazı […]

Hat Sanatı Ne Demektir? Bölüm 1

Hat sanatı ne demektir? Hat, sözlükte uzun ve doğru yol, birçok noktaların birbirine bitişerek sıralanmasından meydana gelen çizgi, çizgiye benzeyen şeyler ve yazı” gibi anlamlara gelir.; mastar olarak yazı yazmak manalarına gelir. Çoğul olarak, ekseriya, hutut veya ahtat kullanılır. Hat Sanatı ve Arapça’da çizgi ya da bir satır yazı anlamına gelen hat sözcüğü, bugün Arap […]

btt